Twój koszyk jest pusty.

Regulamin

I DEFINICJE

 1. „Regulamin” oznacza niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.
 2. „Usługodawca” oznacza FOOD & FRIENDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12, 61-730 Poznań, NIP: 7861686528, REGON: 301445829, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358159, wysokość kapitału zakładowego 5.000 złotych.
 3. „Magazyn FOOD & FRIENDS” - oznacza czasopismo „FOOD & FRIENDS”, którego wydawcą jest Usługodawca, udostępniony w ofercie w ramach Sklepu Internetowego, w tym w formie Wydań papierowych oraz E-wydań.
 4. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem http://foodandfriends.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami stanowiących własność Usługodawcy.
 5. „Klient” – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje zamówienia na Towary i Usługi przez Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://foodandfriends.pl/prenumerata oraz powiązanej z Serwisem strony znajdującej się pod adresemhttps://foodandfriends.publuu.com
 6. „Sklep Internetowy” – oznacza funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Usługodawca prowadzi dystrybucję Towarów i Usług, znajdującą się pod adresem http://foodandfriends.pl/prenumerata oraz powiązanej z Serwisem strony znajdującej się pod adresem https://foodandfriends.publuu.com
 7. „Towary i Usługi” - oznaczają towary i usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz Sklepu Internetowego, w tym Wydań papierowych oraz E-wydań.
 8. „Wydanie papierowe” - oznacza formę sprzedaży Magazynu FOOD & FRIENDS polegającą na dostarczeniu Klientowi zamówionych, w wybranej przez niego liczbie, numerów Magazynu FOOD & FRIENDS w formie papierowej.
 9. „E-wydanie” – oznacza formę sprzedaży Magazynu FOOD & FRIENDS polegającą na dostarczeniu Klientowi, w wybranej przez niego liczbie, numerów Magazynu FOOD & FRIENDS w formie cyfrowej poprzez umożliwienie dostępu przez serwis publuu.com.
 10. „Polityka Prywatności” – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://foodandfriends.pl, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu foodandfriends.pl, zwanego dalej Serwisem oraz Sklepem internetowym. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Klientów oraz Usługodawcy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Każdy Klient z chwilą składania zamówienia w Sklepie internetowym jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza, dokonując zakupu w Sklepie internetowym.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie Ustawy z dnia 23 grudnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 – dalej „Kodeks cywilny”) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie lub Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Usługodawcy, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 6. Klient jest uprawniony do korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu i Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 7. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem: http://foodandfriends.pl/articles/regulamin. Regulamin może być dostarczony Klientowi drogą elektroniczną na każde jego żądanie, bez dodatkowych opłat.

 

III. ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania ze Sklepu internetowego i złożenia Zamówienia jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądanie zasobów Internetu;
  3. wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
 2. Ponadto wymagane jest posiadanie przez Klienta sprawnego Adresu e-mail, który umożliwia wysyłkę o odbiór poczty elektronicznej.
 3. Zamówienia składane w Sklepie Internetowym są realizowane przez Usługodawcę.
 4. Klient składa Zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany w Sklepie Internetowym, wybierając druk lub e-wydanie oraz klikając na polecenie „do koszyka”, a następnie przechodząc do koszyka i wypełniając wskazane w formularzu pola. Finalizuje wysyłkę formularza zamówienia do Usługodawcy poprzez kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę” oraz zaakceptowanie Regulaminu oraz w formularzu zamówienia.
 5. Klient uiszcza opłatę za zamówiony towar za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. Brak otrzymania płatności na rachunek serwisu Dotpay.pl spowoduje anulowanie zamówienia.
 6. Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Dotpay, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Dotpay.pl jako agenta rozliczeniowego.
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają 8% podatek VAT.
 8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień, które już zostały przyjęte do realizacji.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 10. Towary mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień obejmujących takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 11. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności. Czas realizacji może być dłuższy w czasie przerwy świątecznej biura 23.12.2020 do 10.12.2021.
 12. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.
 14. Zamówione Wydania papierowe są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 15. Na terenie Polski koszt dostawy towaru jest wliczony do ceny towaru. Do prenumeraty zagranicznej Klient musi doliczyć koszty przesyłki według cennika Poczty Polskiej.
 16. W przypadku zamówień na E-wydania realizowane są poprzez wysłanie odpowiedniego linka w wiadomości email wysłanej na podany przez klienta adres.
 17. Wydania Papierowe wysyłane i dostarczane są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

IV. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się: wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na świadczenie Usług przez Usługodawcę i funkcjonowanie Serwisu
 5. Regulamin wchodzi w życie 03.12.2020 r.